ใบอนุญาติเลขที่ 21/01045

มหัศจรรย์ JAPANโตเกียว คามิโคจิ มัตสึโมโต้ 5D 3N

ติดต่อสอบถามจองทัวร์

Shared

รายละเอียด

messageImage 1714895207681

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

1714895327373

messageImage 1714895377644

messageImage 1714895401037

20.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  ขาออก ชั้น 4 ประตู 3 ROW F สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ 
Thai Air Asia X (XJ) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

23.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ  ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบิน XJ600 (ค่าทัวร์ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)

messageImage 1714895438333

messageImage 1714895457058

messageImage 1714895484918

08.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (เวลาท้องถิ่นที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง  ประเทศญี่ปุ่นห้ามนำเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์ นำเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยเด็ดขาด!!!) นาริตะ เป็นเมืองในจังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ซึ่งเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่ให้บริการสำหรับพื้นที่ของกรุงโตเกียวและเมืองโดยรอบ  หลังจากผ่านขั้นตอนของกรมศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านชม วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซ็นโซจิ ที่มีประตูและโคมแดงยักษ์เป็นเอกลักษณ์อย่างโดดเด่นบริเวณด้านหน้าทางเข้าวัด  วัดอาซากุสะเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และเป็นที่นิยมมากที่สุดวัดหนึ่งของเมืองโตเกียว  ถูกสร้างขึ้นเสร็จเมื่อประมาณปี ค.ศ. 645

messageImage 1714895506243

นำท่านชม ถนนนาคามิเสะ   ตัวถนนจะมีความยาวตลอดสายประมาณ 200 เมตร ประกอบไปด้วยร้านค้ามากมาย 2 ฝั่งทางเดิน มีสินค้า ขนม อาหารและของที่ระลึกหลากหลายจำหน่ายตลอดทางเดิน ไม่ว่าจะเป็นชุดยูกาตะ, ร่มพับ, ขนมขบเคี้ยวหลากหลายชนิด เช่น ขนมมันจุหรือขนมที่มีแป้งคล้ายกับโมจิ แล้วมีไส้ข้างใน ให้เลือกกันหลากหลายแบบ โดยร้านค้าต่างๆมักจะให้ชิมก่อนที่จะซื้อได้ 

messageImage 1714895537529

กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ ตั้งอยู่ในลุ่มน้ำมัตสึโมโต้ทางตอนกลางของจังหวัดนากาโน่  รายล้อมไปด้วยภูเขาและขึ้นชื่อในเรื่องของทิวทัศน์ที่สวยงาม  ซึ่งเมืองมัตสึโมโต้นี้อยู่ห่างจากเมืองหลวงนากาโน่โดยประมาณ 75 กิโลเมตรและห่างจากใจกลางโตเกียวโดยประมาณ 167 กิโลเมตร  และในปี 1998 เมืองมัตสึโมโต้ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวอีกด้วย

messageImage 1714895570297

จากนั้น เดินทางสู่ อิออนมอลล์ คือห้างที่รวมเอาซุปเปอร์มาร์เก็ตและช้อปปิ้งมอลล์ไว้ด้วยกัน มีสาขาอยู่มากมายทั่วประเทศญี่ปุ่น และเนื่องจากมีสินค้าหลากหลายครบครันตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม สินค้าซักกะ เครื่องใช้ไฟฟ้า หนังสือ ยาชนิดต่างๆ ตลอดจนสินค้าประเภทอาหาร จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อของชิ้นใหญ่ หรือของที่ระลึก ของฝากคราวละมากๆ บางสาขาจะมีบริการเคาน์เตอร์คืนภาษีที่ และมีบริการกล่องสำหรับแพ็คให้ฟรีด้วย

ค่ำ     อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก MATSUMOTO HOTEL AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

messageImage 1714895592004

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ อุทยานคามิโคจิ  คืออุทยานในหุบเขาในจังหวัดนากาโนะ  ตั้งอยู่บนความสูง 1,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล  ตำแหน่งอุทยานอยู่ระหว่างเมืองมัตสึโมโต้และทาคายามะ  ทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม  เนื่องจากอยู่กึ่งกลางระว่างเมืองนาโกย่าและโตเกียวอีกด้วยระยะเดินทางก็ใกล้เคียงกัน  คามิโคจิมีระยะเวลาในการเปิดที่กำหนดไว้ทุกปีคือ 17 เมษายน – 15 พฤศจิกายน หากไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติจะใช้กำหนดการนี้ในทุกๆปี

messageImage 1714895626207

ท่านชม ภายนอกปราสาทมัตสึโมโต้  เป็นโบราณสถานที่มีอายุมากกว่า 400 ปี ตัวปราสาทถ้ามองจากด้านนอกจะเห็นหอคอยหลักมีจำนวน 5 ชั้น แต่เมื่อเข้าไปด้านในจะพบว่าเป็น 6 ชั้น ซึ่งเป็นกลยุทธ์ของนักออกแบบญี่ปุ่นโบราณที่ซ่อนชั้นตรงกลางปราสาทเพื่อความปลอดภัยจากการถูกโจมตีจากข้าศึกภายนอก  (ไม่รวมค่าเข้าชมภายในปราสาทท่านละ 700 เยน)

messageImage 1714895687616

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่ สวนโออิชิ ปาร์ค  เป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ  ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบคาวากุจิโกะฝั่งเหนือ  เป็นจุดยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเพื่อมาชมวิว ดื่มด่ำกับความงามของทิวทัศน์  ซึ่งบริเวณนี้สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้เกือบทั้งลูก  โดยสวนแห่งนี้จะปลูกดอกไม้ต่างๆวนเวียนตลอดทั้งปี  ในช่วงแต่ละเดือนจะมีดอกไม้ตามฤดูกาลผลัดเปลี่ยนกันออกดอก เพื่อรอรับนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสความสวยงาม ณ สวนแห่งนี้

messageImage 1714895699817

ค่ำ   บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม  พิเศษ!!! เมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
ที่พัก FUJI NO MO RI HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
หลังจากรับประทานอาหารค่ำเรียบร้อยแล้ว อิสระให้ท่านพักผ่อนด้วยการแช่ออนเซ็น  เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ความเหนื่อยล้า จากการเดินทางมาตลอดทั้งวัน
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

messageImage 1714895718712

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ นำท่านชมภูเขาไฟฟูจิ (Mt. Fuji) เป็นภูเขาที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี มีระดับความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเลอยู่ที่ 3,776 เมตร โดยเป็นผลจากการปะทุของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 100,000 ปีที่แล้ว ภูเขาไฟฟูจิได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  นำท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ เพื่อชมความสวยงามทัศนียภาพบริเวณโดยรอบภูเขาไฟฟูจิพร้อมถ่ายภาพความประทับใจและเลือกซื้อสินค้าของฝากที่ระลึกตามอัธยาศัย (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิ ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยหรือสถานีปิดให้บริการ โดยเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม)

messageImage 1714895754047

เดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลสาบคาวากุจิโกะ  เป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ  ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบคาวากุจิโกะ  เป็นจุดยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเพื่อมาชมวิว ดื่มด่ำกับความงามของทิวทัศน์  ซึ่งบริเวณนี้สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้เกือบทั้งลูก  

messageImage 1714890371462

นำท่านสู่ ศูนย์การเรียนรู้ชงชา เป็นศูนย์การเรียนรู้วิธีการชงชาญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ซึ่งการดื่มชาเป็นธรรมเนียมดั้งเดิมของญี่ปุ่น และมีวิธีการชงที่แตกต่างกันออกไป  โดยจะมีเซนเซมาสอนให้ความรู้วิธีการชง  เริ่มต้นตั้งแต่การวอมอุปกรณ์  การชง จนไปถึวิธีการดื่มที่ถูกต้อง   และสถานที่แห่งนี้ภายในชั้นล่างยังเป็นร้านค้าปลอดภาษี  เช่น วิตามินบำรุงสุขภาพ สรรพคุณหลากหลายชนิด และสินค้าชื่อดังของญี่ปุ่น โฟมล้างหน้าถ่านหินภูเขาไฟ และ KAREN Special Set และอื่นๆอีกมากมาย  สามารถเลือกซื้อเป็นของฝากได้ตามอัธยาศัย

messageImage 1714890400683

กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ ซึ่งต็มไปด้วยห้างสินค้าแฟชั่นและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง Isetan, Takashimaya และ Marui เรียงรายกันอยู่มากมาย บริเวณทางออกฝั่งตะวันออกของสถานีชินจุกุยังมีห้างร้านให้นักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มวัยได้ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นดิสเคาท์สโตร์อย่าง Don Quijote ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง Yamada Denki  หรือจะเป็น Shinjuku Subnade ซึ่งมีร้านสินค้าหลากหลายแบรนด์ให้เลือกช้อปปิ้งกันอย่างเต็มอิ่ม

messageImage 1714890457835

เย็น       อิสระอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก INTERNATIONAL RESORT HOTEL YURAKUJO ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

messageImage 1714895838652

เช้า บริการอาหารเช้า แบบ SET BOX

09.15 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601
(ค่าทัวร์ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)

14.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

*************************************************

หมายเหตุ : การให้บริการของรถบัสนำเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น  ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นนั้นสามารถให้บริการได้วันละไม่เกิน 10 ชั่วโมง ไม่สามารถเพิ่มเวลาได้  จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนตารางการท่องเที่ยวในรายการเดินทาง โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม

messageImage 1714890972285

messageImage 1714891010344

messageImage 1714891042361

ทัวร์แนะนำ

ช่องทางติดต่อสอบถาม

ที่ตั้งสำนักงานไทย

165 Thung hotel Rd., Watket,
Meung, Chiangmai,
Thailand 50000

ที่ตั้งสำนักงานญี่ปุ่น

5460021

大阪府 大阪市東住吉区

照ヶ丘矢田 3-6-33

PHONE NUMBER

Office : 02-000-4160
Tel : (+66) 095-575-3526

Scroll to Top